Zawiadomienie z dnia 19 września 2012 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie z dnia 19 września 2012 roku o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w porozumieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku – projekt".

UZASADNIENIE:

Celem głównym projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku jest „Rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw”. Na powyższe, składają się niżej wymienione cele:

Cel strategiczny I. Stworzenie nowoczesnego otoczenia przedsiębiorstw

Cele operacyjne:

1.1 Wysoka jakość zasobów ludzkich w regionie

1.2 Środowisko otwarte na innowacje

1.3 Transfer wiedzy i kompleksowa oferta usług dla firm o wysokiej wartości dodanej

Cel strategiczny II. Zwiększenie dynamiki zmian poprzez specjalizacje innowacyjne

Cele operacyjne:

2.1: Specjalizacje o dużym potencjale innowacyjnym

2.2: Tworzenie związków funkcjonalnych pomiędzy specjalizacjami

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku”, ma charakter dokumentu wskazującego obszary wymagające szczególnej interwencji Samorządu Województwa i jednostek wdrażających bądź realizujących założenia Strategii w sferze innowacji na terenie całego regionu. Na powyższe składać się będą zarówno aspekty gospodarcze, jak i społeczne życia w regionie, dlatego też obejmuje ona swym zasięgiem niemal wszystkie grupy beneficjentów: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki badawcze, organizacje gospodarcze, izby przemysłowe, instytucje około biznesowe i finansowe, itp.

Zakres kierunków działań przewidywanych w projekcie „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku” mających prowadzić do osiągnięcia zakładanych celów nie wskazuje aby były planowane działania o charakterze inwestycyjnym, a tym samym nie wskazuje usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój województwa czy ochronę środowiska.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego