ZP3 Instytucje otoczenia biznesu i administracja

Kompetencje ZP3 Instytucje otoczenia biznesu i administracja

Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji:

 1. Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
  1. Rozwój kompetencji pracowników instytucji otoczenia biznesu
  2. Rozwój kompetencji pracowników administracji
  3. Wsparcie mobilności pracowników i studentów
  4. Wsparcie w zakresie technik zarządzania
  5. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
 2. Sieci, klastry
  1. Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu
  2. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci o charakterze międzynarodowym
 3. Technologie społeczeństwa informacyjnego
  1. Wsparcie w zakresie wykorzystania technologii ICT w IOB
  2. Włączenie technologii ICT w system zarządzania w administracji
 4. Transfer wiedzy i technologii
  1. Tworzenie i rozwój parków technologicznych
  2. Tworzenie i rozwój inkubatorów technologicznych
  3. Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości
  4. Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej
  5. Wsparcie w zakresie technik i procedur transferu technologii
  6. Rozwój systemu wymiany wiedzy i informacji pomiędzy firmami i instytucjami z międzynarodowym doświadczeniem
 5. Usługi dla innowacji
  1. Wsparcie tworzenia nowych instytucji  doradczych
  2. Usługi szkoleniowe
  3. Usługi informacyjne i doradczo-konsultingowe
  4. Rozwój aplikacji informatycznych służących uruchamianiu platform usług elektronicznych dla rozwoju usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczo-konsultingowych
  5. Rozwój usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczo-konsultingowych wspomagających tworzenie i rozwój klasterów i sieci współpracy
  6. Tworzenie standardów organizacyjnych IOB
  7. Wsparcie w organizacji i promocji IOB na rynku
  8. Wdrażanie standardów jakości (procedury TT, i inne)
  9. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o zasobach innowacyjnych
 6. Finanse na innowacje
  1. Tworzenie i rozwój funduszy venture capital
  2. Tworzenie i rozwój funduszy seed capital
  3. Tworzenie i rozwój funduszy pożyczkowych
  4. Tworzenie i rozwój funduszy poręczeń kredytowych
  5. Bezpośrednie wsparcie finansowe firm (nieruchomości, maszyn, urządzeń)
  6. Wsparcie na zakup wartości niematerialnych i prawnych
 7. Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną
  1. Wzmocnienie kompetencji analitycznych kadr instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk

 

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego