Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap

Projekt jest czwartym etapem projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Stanowi kontynuację poprzednich etapów i jest realizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Projekt zmniejsza negatywne oddziaływanie na regionalny rynek pracy zjawisk związanych z stałym spadkiem poziomu przedsiębiorstw. Ponadto wykorzystywane są najlepsze cechy poprzednich etapów i projektu Kręgi Innowacji, ich ewaluacji konsultowanych z firmami. Według projektu zakładane jest doskonalenie wiodącej roli Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, jako sieci współpracy wspierającej rozwój gospodarczy regionu przez zaawansowane działania stymulujące innowacyjność firm. Projekt bezpośrednio wpływa na zmianę polityki uczelni w odniesieniu do kooperacji z sektorem biznesu. Wdraża nowe i sprawdzone formy wsparcia, dostosowane do ewoluującej gospodarki i wytycznych Komisji Europejskiej w obszarze „inteligentnych specjalizacji”, zapisów Strategii Europa 2020. Etap IV bazuje na stworzonym potencjale, zakłada rozszerzenie formuły oddziaływania systemu. Docelowo wpłynie na świadomość rynku w zakresie zysków z procesu wymiany wiedzy biznesu i uczelni. Skala absorpcji zaawansowanej wiedzy obu sektorów to kluczowy czynnik wzrostu nowoczesnej gospodarki. Istotą projektu jest wywołanie odczuwalnych zmian w obszarze umiejętności generowania, pozyskiwania i wdrażania praktycznych rozwiązań technologicznych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Cel główny projektu to rozwój innowacyjnych firm poprzez usługi innowacyjne, a także współpracę i wymianę informacji sfery B+R i firm, prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy, w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe w okresie od 1 października 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r.

Cele szczegółowe IV etapu RSI:

 • Wzmacnianie procesów związanych ze zmianami świadomościowymi dotyczącymi korzyści płynących z nawiązywania współpracy bezpośredniej z zagranicą w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Intensyfikacja bezpośrednich działań rozwojowych w wyznaczonych obszarach tematycznych w oparciu o strategie rozwoju specjalizacji w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Udoskonalenie kierunków i rodzajów działań uczelni wyższych w zakresie kooperacji z sektorem przedsiębiorczości w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Promowanie i rozpowszechnianie narzędzi efektywnej, innowacyjnej polityki inwestycyjnej w regionie oraz koordynacji aktywności zmierzających do synergii działań wielopodmiotowych w ramach Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Utrwalanie oddziaływania Świętokrzyskiego Systemu Innowacji poprzez doskonalenie narzędzi i mechanizmów realnego oddziaływania na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i sektora B+R w regionie w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Uchwałą Nr 1247/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2012 roku zostali wyłonieni partnerzy (konsorcjum) do wspólnej realizacji w/w projektu, w składzie:

 1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., adres: ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce – Lider Konsorcjum,
 2. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
  25-314 Kielce,
 3. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, adres: ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce,
 4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, adres: ul. Żeromskiego 5,25-369 Kielce,
 5. Miasto Kielce - Kielecki Park Technologiczny, adres: ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce,
 6. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, adres: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce.
Data dodania: wtorek, 26 marca 2013
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13720
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14112
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego