Świętokrzyski Portal Innowacji - Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)Projekt jest trzecim etapem projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Stanowi kontynuację poprzednich etapów; jest realizowany od 1 sierpnia 2010 r. i potrwa do 30 czerwca 2012 r.

Projekt związany jest z koniecznością doskonalenia warunków efektywnego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Świętokrzyskiego (RSIWŚ), co prowadzić będzie do dalszego rozwoju Świętokrzyskiego Systemu Innowacji (SSl). Doskonalenie dotyczy głównie stworzenia trwałych struktur zarządzających procesem wdrażania RSIWŚ, uaktualnienia strategii i powiązanych z nią dok. operacyjnych, opracowania narzędzi monitoringu, pogłębiania partnerstwa, doskonalenia metod podnoszenia innowacyjności woj. oraz pogłębiania kultury innowacji.

Cel główny projektu to poprawa warunków służących skutecznemu zarządzaniu strategicznemu w obszarze rozwoju innowacyjnego regionu oraz doskonaleniu SSl. Jako „warunki [...] zarządzania” rozumieć należy struktury organizacyjne i ich zdolności do kierowania oraz nadzorowania procesem wdrażania RSIWŚ oraz poprawnie określone założenia rozwoju regionu.

Cele szczegółowe III etapu RSI:

  • Udoskonalenie struktur i narzędzi zarządzania strategicznego w obszarze rozwoju innowacyjnego.
  • Udoskonalenie dokumentów strategicznych i operacyjnych w obszarze rozwoju innowacyjnego.
  • Promowanie i rozpowszechnianie narzędzi transferu wiedzy i dobrych praktyk.
  • Pogłębianie świadomości innowacyjnej odbiorców oraz promocja SSl.
Data dodania: czwartek, 26 kwietnia 2012
 


copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47