Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Główne działania w ramach projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)"
 1. Promocja i informacja nt projektu i Regionalnego Systemu Innowacji w Województwie świętokrzyskim
  Z uwagi na fakt, iż jedną z potrzeb regionu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności jest konieczność zwiększenia dostępności informacji o regionalnym systemie innowacji w województwie świętokrzyskim, a przede wszystkim podniesienia świadomości i kształtowanie mentalności zarówno kluczowych aktorów życia społeczno-gospodarczego regionu, jak również jego zwykłych mieszkańców zadanie to stanowi bardzo istotny element projektu. Celem tego działania jest jak najszersza promocja tak projektu, jak i idei współpracy partnerskiej w ramach Regionalnego Systemu Innowacji na terenie województwa świętokrzyskiego. Zmiana mentalności mieszkańców regionu, a przede wszystkim najważniejszych aktorów życia społeczno-gospodarczego regionu oraz kształtowanie postaw otwartych i innowacyjnych, jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym dostarczenia maksymalnie dużo informacji nt korzyści płynących ze współpracy partnerskiej. Uzyskanie odpowiedniego efektu informacyjno-promocyjnego będzie wymagało przygotowania spójnego opracowania graficznego projektu, a w zasadzie Regionalnego Systemu Innowacji (logo wraz z opisem graficznym, projekty jego prezentacji na różnych materiałach promocyjnych, piśmienniczych i elektronicznych). Konieczne jest przeprowadzenie kampanii świadomościowej. W związku z powyższym zaplanowano wykorzystanie bardzo szerokiego spektrum nośników informacji: reklamy medialnej (radiowej, telewizyjnej, prasowej), również poprzez strony internetowe Lidera – Świętokrzyski Portal Innowacji i Partnerów. Kolejną ważną formą informacji nt projektu są kontakty bezpośrednie. Zadanie zakłada organizację licznych spotkań (posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego), organizację konferencji prasowych oraz konferencji podsumowującej realizacje projektu.

 2. Analiza stanu realizacji Świętokrzyskiej strategii innowacji
  Od momentu powstania regionalnej strategii innowacji dla województwa świętokrzyskiego powstało wiele opracowań i publikacji o charakterze badawczym. Dokumenty te przygotowywano zarówno w ramach projektów realizowanych przy użyciu środków unijnych (m.in. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, itp.), jak i innych, w regionie i poza jego granicami (na poziomie krajowym i unijnym). Ponadto, Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 zakładała realizację pewnych projektów pilotażowych. Konieczne, zatem wydaje się przeanalizowanie powyższego materiału w celu uporządkowania wiedzy na temat stanu realizacji świętokrzyskiej strategii innowacji oraz opracowanie wniosków do wykorzystania w procesie aktualizacji ww. dokumentu. Dokumenty monitoringowe przygotowane w ramach projektów:
  • „Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring – RSI PROMONIT”, oraz
  • „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap)”

  wskazują, że proces budowy regionalnej strategii innowacji zatrzymał się na etapie wstępnym – zalążkowym. Dlatego też na tym etapie bardziej przydatne wydaje się być przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy dostępnych danych niż przeprowadzanie kolejnych badań.
  Celem tego zadania jest analiza stanu realizacji świętokrzyskiej strategii innowacji. Zadanie zostanie zrealizowane przez trzy trzyosobowe zespoły ekspertów – badaczy, którzy zajmą się analizą i wnioskowaniem na podstawie dostępnych materiałów nt działań podejmowanych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji (m.in. projekty pilotażowe), publikacji naukowych i eksperckich nt regionalnych strategii innowacji (przedsiębiorczości i innowacyjności) powstałych w regionie oraz poza regionem.
  W celu uzyskania, jak najbardziej praktycznych i użytecznych opracowań – raportów eksperci – badacze będą się wywodzić ze środowisk "złotego trójkąta" (biznesu, samorządów i instytucji naukowo-edukacyjnych). W wyniku realizacji tego zadania powstaną praktyczne raporty zawierające wnioski dotyczące możliwości rozwoju świętokrzyskiego systemu innowacji oraz aktualizacji regionalnej strategii innowacji w woj. świętokrzyskim

 3. Ewaluacja procesu wdrażania Świętokrzyskiej RSI
  Celem działania jest ewaluacja procesu wdrażania świętokrzyskiej strategii innowacji. W wyniku jego realizacji powstanie raport zawierający praktyczne rekomendacje w zakresie udoskonalenia procesu wdrażania świętokrzyskiej strategii innowacji oraz wytyczne dotyczące systemu jej ewaluacji.

 4. Stworzenie 4 sieci współpracy środowisk otoczenia biznesu, biznesu, instytucji edukacyjno-naukowych województwie administracji w województwie świętokrzyski
  Wyniki badań monitoringowych dotyczące świętokrzyskiej strategii innowacji wskazywały na konieczność zmiany mentalności najważniejszych aktorów życia społeczno-gospodarczego w regionie świętokrzyskim. Wydaje się, że najlepszą formułą realizacji tego planu jest wsparcie procesu tworzenia sieci współpracy partnerskiej w poszczególnych środowiskach tzw. „złotego trójkąta”, czyli w środowiskach otoczenia biznesu, biznesu, instytucji edukacyjno-naukowych i samorządów. W związku z tym założono realizację zadań ukierunkowanych na proces tworzenia programów i sieci współpracy ww. środowisk.
  W wyniku realizacji tych zadań zaplanowano:
  • stworzenie zalążków 4 sieci współpracy świętokrzyskich środowisk: instytucji otoczenia biznesu (IOBów), przedsiębiorstw, administracji oraz instytucji naukowo-edukacyjnych
  • opracowanie i przyjęcie do realizacji programów współpracy ww. środowisk,
  • podniesienie poziomu wiedzy po 20 przedstawicieli poszczególnych środowisk,
  • wytypowanie przedstawicieli z poszczególnych środowisk do roboczych zespołów eksperckich oraz jednostki zarządzającej w ramach Świętokrzyskiego Systemu Innowacji


 5. Stworzenie i przeszkolenie zespołów eksperckich w ramach Świętokrzyskiego RSI
  Celem tego zadania jest stworzenie siedmiu roboczych zespołów eksperckich do pracy w ramach Świętokrzyskiego - Regionalnego Systemu Innowacji. Każdy zespół będzie zajmował się odrębną tematyką. Wybór obszarów działania poszczególnych zespołów zostanie oparty na wskazaniach kierunkowych wynikających z regionalnych dokumentów strategicznych, jak również z wyników badań w ramach foresight-u. Zakłada się, że zespoły będą zajmowały się następującymi obszarami: 1 – innowacyjność i konkurencyjność; 2 – rozwój kapitału ludzkiego; 3 – społeczeństwo informacyjne; 4 – środowisko i odnawialne źródła energii (zrównoważony rozwój); 5 – turystyka, kultura i sport; 6 – nauki przyrodnicze i medycyna; 7 – gospodarka i inwestycje.
  Zakładane efekty zadania:
  - stworzenie siedmiu stałych, roboczych zespołów eksperckich w ramach świętokrzyskiego – regionalnego systemu innowacji,
  - opracowanie programu wykonawczego do świętokrzyskiej strategii innowacji,
  - opracowanie programu badań regionalnych do świętokrzyskiej strategii innowacji,
  - podniesienie poziomu wiedzy 84 przedstawicieli merytorycznych środowisk biznesu, otoczenia biznesu, samorządu i naukowo-edukacyjnego.

 6. Konferencja InventRAM inicjatywy parkowo-inkubatorowe dla nowoczesnego biznesu
  Zadanie to ma na celu zwiększenie świadomości w regionie w zakresie korzyści płynących z funkcjonowania parków i inkubatorów technologicznych. Celem imprezy jest wskazanie możliwości stworzenia optymalnego środowiska dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konsolidacja know-how dotyczącego sposobu świadczenia usług na rzecz lokatorów parków i inkubatorów na podstawie doświadczeń podobnych instytucji z regionu Europy Zachodniej i Północnej oraz USA. Szczególnie istotnym elementem organizacji jest prezentacja doświadczeń w zakresie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw oraz komercjalizacji nowych technologii. Przedsięwzięcie skierowane jest do funkcjonujących inicjatyw wspierających innowacyjny rozwój przedsiębiorstw z kraju i zagranicy, w tym w szczególności do: parków przemysłowych, parków naukowo – technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych, stref przemysłowych i ekonomicznych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek wdrożeniowych, ośrodków naukowo-akademickich, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, agend i izb przemysłowych, klubów biznesu oraz przedsiębiorstw. Działaniami towarzyszącymi będą konferencje i seminaria poświęcone polityce innowacji, nowym technologiom generującym aktywność biznesową, współpracy ośrodków naukowych z przedstawicielami sektora przedsiębiorstw opartej na transferze technologii, metod optymalizacji środowiska biznesowego w ramach instytucji parkowo-inkubatorowych. W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w zakresie promocji regionu, jako miejsca sprzyjającego lokowaniu innowacyjnych przedsięwzięć i technologii, targi InventRAM mają charakter międzynarodowy.
  W trakcie trzydniowej imprezy przewiduje się organizację konferencji oraz tematycznych seminariów poświęconych kwestii związanej z wpływem inicjatyw parkowo-inkubatorowych na rozwój gospodarczy w regionie – ok. 160 uczestników.
Data dodania: wtorek, 04 stycznia 2011
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13720
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14112
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego