Świętokrzyski Portal Innowacji - Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+10 marca 2021 r. uchwałą nr 3459/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jest ona, obok Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, jednym z najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata.

Poprzedni dokument powstał 7 lat temu i był przewidziany na lata 2014-2020. W międzyczasie pojawiło się kilka przesłanek, które wymusiły jego aktualizację. Były to między innymi:

 • nowe założenia Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027;
 • zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej naszego regionu w obszarze innowacji;
 • wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego wdrażania inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego;

Regionalna Strategia Innowacji opiera się na idei tzw. inteligentnych specjalizacji, jako obszarów aktywności gospodarczej, które mają potencjał, aby generować wzrost gospodarczy oparty na innowacjach, przedsiębiorczości i konkurencyjności. W województwie świętokrzyskim inteligentnymi specjalizacjami są:

 • przemysł metalowo-odlewniczy;
 • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze;
 • zasobooszczędne budownictwo;
 • turystyka zdrowotna;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • branża targowo-kongresowa;
 • zrównoważony rozwój energetyczny.
W dokumencie przyjęto trzy cele strategiczne, które swoim zakresem odpowiadają obszarom uwzględnionym w dokumentach strategicznych i programowych szczebla krajowego
i europejskiego. Celami tymi są:

 

 1. Wzrost innowacyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw,
 2. Transformacja świętokrzyskiej gospodarki,
 3. Zwiększenie kompetencji kadr regionalnej gospodarki.

Są to najważniejsze obszary, na których Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zamierza skoncentrować swoje działania na rzecz podniesienia innowacyjności regionalnej gospodarki.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+
Wielkość: 1.04 MB

Data dodania: piątek, 12 marca 2021
 


copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47