Świętokrzyski Portal Innowacji - Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+Herb Województwa ŚwiętokrzyskiegoDziałając na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnili pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ ma charakter dokumentu wskazującego ogólne obszary wymagające szczególnej interwencji Samorządu Województwa i jednostek wdrażających bądź realizujących założenia Strategii w sferze innowacji na terenie całego regionu. Na powyższe, składają się zarówno aspekty gospodarcze jak i społeczne życia w regionie, dlatego też obejmuje ona swym zasięgiem przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki badawcze, organizacje gospodarcze, izby przemysłowe, instytucje około biznesowe i finansowe, itp. W dokumencie tym określone zostały jedynie przykładowe kierunki działań, których realizacja przyczyni się do realizacji wskazanych celów rozwojowych, a te z kolei przełożą się na realizację celów strategicznych.

RSI WŚ 2030+ nie zakłada również konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w jej ramach, a tym samym nie wskazuje usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój województwa czy ochronę środowiska.

Biorąc pod uwagę opinie RDOŚ w Kielcach oraz ŚPWIS oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stwierdził brak podstaw do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Data dodania: piątek, 12 lutego 2021
 


copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47