Świętokrzyski Portal Innowacji - Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etapProjekt jest czwartym etapem projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Stanowi kontynuację poprzednich etapów i jest realizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Projekt zmniejsza negatywne oddziaływanie na regionalny rynek pracy zjawisk związanych z stałym spadkiem poziomu przedsiębiorstw. Ponadto wykorzystywane są najlepsze cechy poprzednich etapów i projektu Kręgi Innowacji, ich ewaluacji konsultowanych z firmami. Według projektu zakładane jest doskonalenie wiodącej roli Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, jako sieci współpracy wspierającej rozwój gospodarczy regionu przez zaawansowane działania stymulujące innowacyjność firm. Projekt bezpośrednio wpływa na zmianę polityki uczelni w odniesieniu do kooperacji z sektorem biznesu. Wdraża nowe i sprawdzone formy wsparcia, dostosowane do ewoluującej gospodarki i wytycznych Komisji Europejskiej w obszarze „inteligentnych specjalizacji”, zapisów Strategii Europa 2020. Etap IV bazuje na stworzonym potencjale, zakłada rozszerzenie formuły oddziaływania systemu. Docelowo wpłynie na świadomość rynku w zakresie zysków z procesu wymiany wiedzy biznesu i uczelni. Skala absorpcji zaawansowanej wiedzy obu sektorów to kluczowy czynnik wzrostu nowoczesnej gospodarki. Istotą projektu jest wywołanie odczuwalnych zmian w obszarze umiejętności generowania, pozyskiwania i wdrażania praktycznych rozwiązań technologicznych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych.

Cel główny projektu to rozwój innowacyjnych firm poprzez usługi innowacyjne, a także współpracę i wymianę informacji sfery B+R i firm, prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy, w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe w okresie od 1 października 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r.

Cele szczegółowe IV etapu RSI:

 • Wzmacnianie procesów związanych ze zmianami świadomościowymi dotyczącymi korzyści płynących z nawiązywania współpracy bezpośredniej z zagranicą w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Intensyfikacja bezpośrednich działań rozwojowych w wyznaczonych obszarach tematycznych w oparciu o strategie rozwoju specjalizacji w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Udoskonalenie kierunków i rodzajów działań uczelni wyższych w zakresie kooperacji z sektorem przedsiębiorczości w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Promowanie i rozpowszechnianie narzędzi efektywnej, innowacyjnej polityki inwestycyjnej w regionie oraz koordynacji aktywności zmierzających do synergii działań wielopodmiotowych w ramach Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.
 • Utrwalanie oddziaływania Świętokrzyskiego Systemu Innowacji poprzez doskonalenie narzędzi i mechanizmów realnego oddziaływania na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i sektora B+R w regionie w okresie od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2015 r.

Uchwałą Nr 1247/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2012 roku zostali wyłonieni partnerzy (konsorcjum) do wspólnej realizacji w/w projektu, w składzie:

 1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o., adres: ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce – Lider Konsorcjum,
 2. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
  25-314 Kielce,
 3. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”, adres: ul. Zakładowa 3, 25-672 Kielce,
 4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, adres: ul. Żeromskiego 5,25-369 Kielce,
 5. Miasto Kielce - Kielecki Park Technologiczny, adres: ul. Piotrkowska 6, 25-510 Kielce,
 6. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, adres: ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce.
Data dodania: wtorek, 26 marca 2013
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47