Świętokrzyski Portal Innowacji - O projekcie "Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)"Projekt jest drugim etapem projektu systemowego pn.: „Perspektywy RSI Świętokrzyskie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Celem głównym projektu jest stworzenie do końca IV 2010 roku regionalnego partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w województwie świętokrzyskim, czyli regionalnego systemu innowacji, a celami szczegółowymi są:

  • analiza stanu realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 i ewaluacja poziomu jej wdrażania w regionie świętokrzyskim,
  • wsparcie procesu tworzenia sieci współpracy w środowiskach „złotego trójkąta”, czyli administracji, nauki i edukacji oraz biznesu (przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu)
  • utworzenie roboczych zespołów eksperckich regionalnego systemu innowacji w województwie świętokrzyskim oraz opracowanie wspólnego planu wykonawczego i planu badań regionalnych dla świętokrzyskiej strategii innowacji,
  • działania informacyjno-promocyjne nt. idei regionalnego partnerstwa na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności – czyli regionalnego systemu innowacji.

Intencją tego projektu jest doskonalenie regionalnej strategii innowacji poprzez operacjonalizację i budowanie odpowiedniego kapitału społecznego (współpracy).

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie UMOWY PARTNERSKIEJ na rzecz realizacji Projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (II etap)”.

Liderem Projektu jest: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej

Partnerzy Projektu to:

  • Politechnika Świętokrzyska,
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego,
  • Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach.
  • Kielecki Park Technologiczny

Okres realizacji projektu: 01.06.2009 r. do 30.04.2010 r.

Data dodania: wtorek, 04 stycznia 2011
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47