Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version


Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji

Tworzenie i rozwój Świętokrzyskiego Systemu Innowacji jest funkcją działań i procesów związanych z tworzeniem warunków do innowacyjności. O sukcesie tego procesu świadczy zarówno ilość jak i jakość wysiłku włożonego w kreowanie świadomości, rozwój instytucji, doskonalenie systemu edukacji czy rozwój mechanizmów wsparcia firm. Doświadczenia ostatnich kilku lat pokazują, iż dynamika zmian innowacyjnych związana jest z wykorzystaniem środków publicznych, głównie Funduszy Strukturalnych, i zjawisko to będzie nabierać na sile. Nie ma w tym nic złego. Należy doceniać możliwość wzmocnienia finansowego jakie związane jest z wejściem do Unii Europejskiej, bowiem bez niego układ sił (rozumiany jako rozkład potencjału gospodarczego) byłby jeszcze bardziej niekorzystny.

Wykorzystanie szansy na zwiększenie dynamiki rozwoju innowacyjnego wymaga od nas szczególnej uwagi na zakres interwencji jaki stwarza obecny okres programowania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowany został katalog „obszarów wsparcia” regionalnych systemów innowacji, będący zagregowanym zbiorem celów o podobnym lub tym samym kierunku oddziaływania. Podstawą do jego opracowania były dane zawarte w regionalnych i krajowych programach finansujących tj.:

  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) wraz z dokumentami implementacyjnymi,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), komponent regionalny wraz z dokumentami implementacyjnymi,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wraz z dokumentami implementacyjnymi.

Zestawienie interpretowane powinno być dwojako:

  1. Edukacyjnie, jako wskazanie obszarów doskonalenia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji i promowanie działań wpisujących się w poszczególne obszary i cele,
  2. Praktycznie, jako wskazówka do poszukiwania synergii działań realizowanych w poszczególnych obszarach wsparcia.

Z praktycznego punktu widzenia niniejszy katalog „obszarów wsparcia” pozwala na określenie „białych pól” na mapie potrzeb rozwoju innowacyjności. Oznacza to, iż część działań ważnych z punktu widzenia rozwoju Świętokrzyskiego Systemu Innowacji może być realizowana tylko poprzez zabezpieczenie własnymi środkami lub środkami pochodzącymi z programów europejskich.

Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji.

Wiedza, umiejętności, kwalifikacje
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia KNO Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej
Rozwój kompetencji pracowników naukowych
Rozwój kompetencji pracowników instytucji otoczenia biznesu
Rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw
Rozwój kompetencji pracowników administracji
Wsparcie praktycznych elementów nauczania dla uczniów i studentów
Wsparcie edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla uczniów i studentów (przedsiębiorczość akademicka)
Wsparcie mobilności pracowników i studentów
Wsparcie w zakresie technik zarządzania
Rozpowszechnianie dobrych praktyk
Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry
Tworzenie standardów jakości

 

Potencjał badawczy (tworzenie i rozwój wiedzy)
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia RTD Wsparcie inwestycyjne rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego sfery B+R
Wsparcie inwestycyjne dla centrów doskonałości i centrów zaawansowanych technologii
Inwestycje służące prowadzeniu własnej działalności B+R w przedsiębiorstwach
Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw
Badania realizowane przez jednostki naukowo-badawcze (w tym we współpracy z przedsiębiorstwami)
Wsparcie zakupu aktywów niematerialnych i prawnych
Wsparie dla współpracy zagranicznej sfery naukowo-badawczej
Tworzenie standardów jakości

 

Sieci, klastery
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia NET Budowa i rozbudowa klastrów
Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (grupy kooperacyjne przedsiębiorstw)
Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu
Integracja sektora B+R w regionie
Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci o charakterze międzynarodowym

 

Technologie społeczeństwa informacyjnego
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia ICT Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dostępu do internetu itp.) w regionie
Rozwój publicznych usług elektronicznych
Inwestycje z zakresu zastosowania i wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach
Wsparcie w zakresie wykorzystania technologii ICT w IOB
Informatyzacja sfery B+R
Włączenie technologii ICT w system zarządzania w administracji.
Tworzenie standardów jakości

 

Transfer wiedzy i technologii
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia TRA Tworzenie i rozwój parków technologicznych
Tworzenie i rozwój inkubatorów technologicznych
Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości
Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej
Wsparcie powstawania nowych firm technologicznych (wysokich technologii) Wsparcie przedsiębiorczości, NTBF, Wsparcie rozwoju spin-off, spin-out. Start-up
Wsparcie w zakresie technik i procedur transferu technologii
Wsparcie systemu ochrony własności intelektualnej
Rozwój systemu wymiany wiedzy i informacji pomiędzy firmami i instytucjami z międzynarodowym doświadczeniem
Tworzenie standardów jakości

 

Usługi dla innowacji
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia SER Wsparcie tworzenia nowych instytucji  doradczych
Usługi szkoleniowe
Usługi informacyjne
i doradczo-konsultingowe
Rozwój aplikacji informatycznych służących uruchamianiu platform usług elektronicznych dla rozwoju usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczo-konsultingowych
Rozwój usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczo-konsultingowych wspomagających tworzenie i rozwój klasterów i sieci współpracy
Tworzenie standardów organizacyjnych IOB
Wsparcie w organizacji i promocji IOB na rynku
Wdrażanie standardów jakości (procedury TT, i inne)
Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o zasobach innowacyjnych
Tworzenie standardów jakości

 

Finanse na innowacje
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia FIN Tworzenie i rozwój funduszy venture capital
Tworzenie i rozwój funduszy seed capital
Tworzenie i rozwój funduszy pożyczkowych
Tworzenie i rozwój funduszy poręczeń kredytowych
Bezpośrednie wsparcie finansowe firm (nieruchomości, maszyn, urządzeń)
Wsparcie na zakup wartości niematerialnych i prawnych
Tworzenie standardów jakości

 

Administracja i zarządzanie polityką innowacyjną
Cele interwencji w ramach obszaru wsparcia GOV Rozwój narzędzi zarządzania  RSI
Rozwój narzędzi monitorowania i ewaluacji RSI
Tworzenie narzędzi służących operacjonalizacji RSI
Studia, analizy, ekspertyzy na potrzeby tworzenia i aktualizacji RSI
Stworzenie systemu monitorowania potrzeb przedsiębiorstw przez sektor B+R.
Wdrażanie systemowych rozwiązań usprawniających proces zarządzania
Wzmocnienie kompetencji analitycznych kadr instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk
Tworzenie kultury innowacji
Kreowanie postaw proinnowacyjnych wśród jednostek samorządu terytorialnego
Organizacja imprez słuzących bezpośredniej komunikacji pomiędzy aktorami procesów innowacyjnych
Tworzenie systemu komunikacji i wymiany informacji między regionalnymi aktorami procesów innowacyjnych
Budowanie lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego
Nawiązanie współpracy i realizacja wspólnych działań przez uczelnie w regionie
Zaplanowanie współpracy z regionalnymi i lokalnymi mediami.
Tworzenie standardów jakości

 

Opracowane na podstawie:

Rogut A., Klepka M., Gralak A., Piasecki B. Ewaluacja interwencji publicznej służącej podnoszeniu efektywności Regionalnych Systemów Innowacji. Praktyczny przewodnik dla zamawiających badania ewaluacyjne” EEDRI, 2008, www.eedri.pl Data dodania: środa, 22 czerwca 2011
 
Baner Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji 2014
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Targi "Praca Kariera Rozwój" 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14401
Świętokrzyski System Innowacji dla EDUKACJI
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 13721
Relacja z Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2015
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14086
Podpisanie porozumień z Koordynatorami inteligentnych specjalizacji
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Odsłon: 14113
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego