Świętokrzyska Strategia Badań i Innowacyjności RIS3 przyjęta uchwałą sejmiku

Świętokrzyska Strategia Badań i Innowacyjności RIS3 przyjęta uchwałą sejmiku

W poniedziałek, 24 lutego, podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni jednomyślnie przyjęli „Strategię Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”. Ten kluczowy dokument był konsultowany z wieloma środowiskami, m.in. przedsiębiorcami czy też samorządowcami. Określa priorytety i cele strategiczne polityki innowacyjnej w województwie świętokrzyskim na najbliższych sześć lat.

 - Przyjęcie Strategii Innowacji nie jest tylko przyjęciem dokumentu. Jestem przekonany, że jest to zgoda na proces zmian. Chcemy, jak mówimy w tytule tego dokumentu, odchodzić od absorpcji środków Unii Europejskiej do inwestowania skoncentrowanego na wybranych obszarach gospodarki województwa świętokrzyskiego, które w tym dokumencie określiliśmy jako tzw. inteligentne specjalizacje. Do inwestowania precyzyjnego w obszary, które rozwijając się same, powodują rozwój innych zależnych podmiotów, przedsiębiorstw, będące dźwignią całej gospodarki i regionu świętokrzyskiego - mówił Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Strategia jest dokumentem, który stanowi integralną część porządku strategicznego wyznaczonego przez Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (SRWŚ) do roku 2020. SRWŚ wyznacza główne kierunki rozwoju województwa i wskazuje na istniejące ekonomiczne potencjały. Celem RIS3 jest dalsze rozwinięcie tych potencjałów poprzez wybranie „inteligentnych specjalizacji”, w których województwo posiada przewagę komparatywną.

- W naszym regionie szukaliśmy tych branż, które wsparte - dźwigną nasze województwo. Analizowaliśmy wiele możliwości, pojawiały się takie, jak design, które później odrzuciliśmy, gdyż uznaliśmy, że w wielu innych regionach pojawiają się takie obszary, a nasz potencjał do tego jest zbyt mały. Mianem inteligentnych specjalizacji określiliśmy: zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystykę zdrowotną i prozdrowotną oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Wskazujemy także na trzy horyzontalne specjalizacje, którymi są: nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne, branża targowo-konferencyjna i zrównoważony rozwój energetyczny - mówił Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Koncepcja „inteligentnej specjalizacji” jest kluczowym narzędziem, który ma spotęgować rozwój oparty na innowacjach oraz napędzać społeczno-gospodarczą transformację województwa.

- Ten strategiczny dokument wytycza drogę naszego regionu do przekształcenia go w region innowacyjny.  Nasze działania zmierzają zatem w kierunku zwiększenia efektywności wsparcia publicznego udzielanego dla rozwoju innowacji związanych z nowymi technologiami i nowoczesnymi usługami, ale również z nowymi sposobami wykorzystania siły roboczej, organizacji procesu produkcji czy marketingu i w rezultacie przyspieszenia rozwoju gospodarczego - mówiła Aleksandra Woźniak, Kierownik Biura Innowacji.

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego stanowi odpowiedź samorządu na zmieniającą się sytuację polityczną kraju i warunki społeczno-gospodarcze regionu.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego