ZAWIADOMIENIE z dnia 6 marca 2014 roku

ZAWIADOMIENIE z dnia 6 marca 2014 roku

Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. z późn. zm.) oraz w porozumieniu ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pod nazwą: "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+".

 

UZASADNIENIE: 

Cel strategiczny Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3) brzmi:

„Do roku 2020 w województwie świętokrzyskim zapanuje kultura sprzyjająca innowacjom, przedsiębiorczości i konkurencyjności, która pomoże stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy, który będzie szybszy niż średnia krajowa”. 

Na powyższe, składają się konkretne i mierzalne niżej wymienione cele operacyjne tj.: 

1. Obszary gospodarki województwa wybrane w procesie inteligentnej specjalizacji osiągają roczny wzrost przychodów na poziomie co najmniej 20 procent wyższym niż średnia w danym obszarze w Polsce.

2. „Masa krytyczna” jednostek B+R jest nastawiona na transfer wiedzy: minimum 25 procent przychodów tych jednostek będzie pochodzić z komercjalizacji działalności badawczo - naukowej.

3. Publiczne i prywatne organizacje otoczenia biznesu są zdolne do udzielania wysokiej klasy wsparcia związanego z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Efekty działalności tych organizacji są mierzone przy pomocy kluczowych wskaźników realizacji (KPIs), a co najmniej połowa ich budżetów pochodzi
z działalności rynkowej.

4. Województwo jest postrzegane, jako model w tworzeniu i wdrażaniu strategii inteligentnej specjalizacji. 

„Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3)” ma charakter dokumentu wskazującego ogólne obszary wymagające szczególnej interwencji Samorządu Województwa i jednostek wdrażających bądź realizujących założenia Strategii w sferze innowacji na terenie całego regionu. Na powyższe, składają się zarówno aspekty gospodarcze jak i społeczne życia w regionie, dlatego też obejmuje ona swym zasięgiem przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki badawcze, organizacje gospodarcze, izby przemysłowe, instytucje około biznesowe i finansowe, itp. W dokumencie tym określone zostały jedynie przykładowe kierunki działań, których realizacja przyczyniłaby się do realizacji wskazanych celów operacyjnych, a te z kolei przekładałyby się na cel strategiczny RIS3.

Sama w sobie Strategia nie zakłada również konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć, które mogłyby być realizowane w jej ramach, a tym samym nie wskazuje usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój województwa czy ochronę środowiska.

 

Zakres działań związanych powstaniem wyżej wymienionego dokumentu współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

 
   
  cofnij do góry  
Copyrights @ 2011 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Innowacji
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego