Świętokrzyski Portal Innowacji
 
Wersja dla niewidomych
Szukaj


English version

"Najszybszym sposobem na odniesienie sukcesu jest podwojenie tempa popełniania pomyłek."
Thomas Watson,
twórca potęgi IBM

Jesteś 384304 gościem
na naszej stronie
Świętokrzyski Portal Innowacji - Europa 2020: nowa strategia gospodarcza dla Europy
 

Dnia 3 marca br. Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020, której celem jest wyjście Unii Europejskiej z kryzysu oraz przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania następnego dziesięciolecia.

Komisja określiła trzy najważniejsze czynniki wzrostu, które stanowią trzy współzależne
i wzajemnie uzupełniające się obszary priorytetowe. Ich realizacja zapewni konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym. Są to:

  1. Wzrost inteligentny - zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego;
  2. Wzrost zrównoważony – produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności;
  3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem.

Ustalono pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed 2020 r., i które posłużą do oceny postępów w realizacji strategii:

  • wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;
  • na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;
  • należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii;
  • liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie;
  • liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

Aby zrealizować założone cele komisja proponuje program Europa 2020, na który składa się kilka inicjatyw przewodnich. Wdrażanie tych inicjatyw jest wspólnym priorytetem
i konieczne będą działania na wszystkich szczeblach: organizacji działających na poziomie UE, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych.

Unia innowacji – wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacji do rozwiązywania naszych największych problemów oraz likwidacja przepaści między światem nauki a rynkiem, tak by wynalazki stawały się produktami. Przykładem tego może być patent wspólnotowy, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogłyby oszczędzić każdego roku 289 mln euro.

Młodzież w drodze – poprawa jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie mobilności studentów i młodych specjalistów. Konkretnym tego przejawem powinna być większa dostępność stanowisk w państwach członkowskich dla kandydatów z całej Europy oraz właściwe uznawanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego opartego na bardzo szybkim Internecie. Do 2013 r. wszyscy mieszkańcy Europy powinni mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego.

Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów. Europa powinna trzymać się celów wyznaczonych w strategii 2020 w odniesieniu do produkcji energii, efektywności i konsumpcji. Obniżyłoby to do 2020 roku wartość importu ropy naftowej i gazu o 60 mld euro.

Polityka przemysłowa na rzecz ekologicznego rozwoju – zwiększanie konkurencyjności unijnego sektora przemysłu w warunkach pokryzysowych, wsparcie przedsiębiorczości i rozwój nowych umiejętności. Przyczyni się ona do stworzenia milionów nowych miejsc pracy.

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości naszych modeli społecznych w obliczu odchodzenia na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego; oraz

Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Komisja wzywa głowy państw i rządów do przejęcia odpowiedzialności za nową strategię i poparcia jej na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej. Zwiększona zostanie również rola Parlamentu Europejskiego.

Aby zagwarantować, że podjęte zobowiązania przełożą się na skuteczne działania w terenie, wzmocniona zostanie rola zarządzania. Komisja będzie monitorowała postępy. W celu zwiększenia spójności sprawozdania i oceny dotyczące programu Europa 2020 oraz paktu stabilności i wzrostu będą przygotowywane równocześnie, ale będą to nadal osobne instrumenty. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie obu strategii do osiągnięcia podobnych celów reform, choć w dalszym ciągu pozostaną one dwoma różnymi instrumentami.

Pełny tekst jest dostępny na: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Źródło: Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/ Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011
 
Baner Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe
Logo projektu Usługi doradcze dla MŚP
Logo projektu KEEP ON
Logo projektu ENERSELVES
Baner aktualizacji uszczegółowienia inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego
Logo projektu nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
Współpraca międzynarodowa
Kręgi innowacji
Innowacje na Facebooku
Kanał You Tube
Nowości

 
cofnij do góry
copyrights @ 2010 - 2021
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy


Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego