Świętokrzyski Portal Innowacji - Europa 2020: nowa strategia gospodarcza dla EuropyDnia 3 marca br. Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020, której celem jest wyjście Unii Europejskiej z kryzysu oraz przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania następnego dziesięciolecia.

Komisja określiła trzy najważniejsze czynniki wzrostu, które stanowią trzy współzależne
i wzajemnie uzupełniające się obszary priorytetowe. Ich realizacja zapewni konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym. Są to:

  1. Wzrost inteligentny - zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego;
  2. Wzrost zrównoważony – produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności;
  3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem.

Ustalono pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed 2020 r., i które posłużą do oceny postępów w realizacji strategii:

  • wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;
  • na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;
  • należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii;
  • liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie;
  • liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

Aby zrealizować założone cele komisja proponuje program Europa 2020, na który składa się kilka inicjatyw przewodnich. Wdrażanie tych inicjatyw jest wspólnym priorytetem
i konieczne będą działania na wszystkich szczeblach: organizacji działających na poziomie UE, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych.

Unia innowacji – wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacji do rozwiązywania naszych największych problemów oraz likwidacja przepaści między światem nauki a rynkiem, tak by wynalazki stawały się produktami. Przykładem tego może być patent wspólnotowy, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogłyby oszczędzić każdego roku 289 mln euro.

Młodzież w drodze – poprawa jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie mobilności studentów i młodych specjalistów. Konkretnym tego przejawem powinna być większa dostępność stanowisk w państwach członkowskich dla kandydatów z całej Europy oraz właściwe uznawanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego opartego na bardzo szybkim Internecie. Do 2013 r. wszyscy mieszkańcy Europy powinni mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego.

Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów. Europa powinna trzymać się celów wyznaczonych w strategii 2020 w odniesieniu do produkcji energii, efektywności i konsumpcji. Obniżyłoby to do 2020 roku wartość importu ropy naftowej i gazu o 60 mld euro.

Polityka przemysłowa na rzecz ekologicznego rozwoju – zwiększanie konkurencyjności unijnego sektora przemysłu w warunkach pokryzysowych, wsparcie przedsiębiorczości i rozwój nowych umiejętności. Przyczyni się ona do stworzenia milionów nowych miejsc pracy.

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości naszych modeli społecznych w obliczu odchodzenia na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego; oraz

Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Komisja wzywa głowy państw i rządów do przejęcia odpowiedzialności za nową strategię i poparcia jej na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej. Zwiększona zostanie również rola Parlamentu Europejskiego.

Aby zagwarantować, że podjęte zobowiązania przełożą się na skuteczne działania w terenie, wzmocniona zostanie rola zarządzania. Komisja będzie monitorowała postępy. W celu zwiększenia spójności sprawozdania i oceny dotyczące programu Europa 2020 oraz paktu stabilności i wzrostu będą przygotowywane równocześnie, ale będą to nadal osobne instrumenty. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie obu strategii do osiągnięcia podobnych celów reform, choć w dalszym ciągu pozostaną one dwoma różnymi instrumentami.

Pełny tekst jest dostępny na: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Źródło: Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/ Data dodania: poniedziałek, 17 stycznia 2011
 


copyrights @ 2010 - 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47