Świętokrzyski Portal Innowacji - Odpowiedzialność popłaca – CSR a innowacyjnośćPrzedsiębiorca, który w życiu zawodowym uwzględnia interes społeczny oraz szanuje środowisko naturalne, wpisuje się w nurt społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dodatkowo, umiejętnie wdrażając inicjatywy z zakresu CSR, może podnieść innowacyjność swojej firmy.

Mimo że krytycy idei społecznie odpowiedzialnego biznesu uważają, iż jest ona przyczyną ubytków kapitału, za wprowadzeniem w firmie praktyk CSR przemawia wiele argumentów. Wśród potencjalnych korzyści można wymienić wkład w rozwiązanie danego problemu społecznego, odciążenie środowiska naturalnego, poprawę wizerunku firmy, a w konsekwencji większe zaufanie i zadowolenie klientów, efektywność pracowników funkcjonujących w przyjaznym środowisku pracy. Okazuje się, że CSR może mieć dodatkową zaletę: sprzyjać innowacyjności firmy.

Dostępne wyniki badań wskazują na związek pomiędzy liczbą nowych, urynkowionych produktów danej firmy a jej aktywnością w zakresie CSR. Powodów takiego stanu rzeczy upatruje się w większej otwartości odpowiedzialnych firm na sygnały płynące z zewnątrz. Firmy takie odnotowują więcej interakcji z otaczającym je środowiskiem, np. z obecnymi i potencjalnymi klientami, dostawcami, przedstawicielami świata nauki, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi. Płynące z otoczenia sygnały wspomagają przedsiębiorstwa w bieżącym monitorowaniu zmian zachodzących na ryku, aktualizacji wiedzy, wychwytywaniu nowych trendów. Uzyskują dostęp do zewnętrznych zasobów wiedzy i pomysłów, co może zaowocować inspiracją do działania, odkryciem nowych sposobów myślenia, nowych horyzontów i możliwości. Dzięki dialogowi z interesariuszami firma może m.in. dotrzeć do nowego grona odbiorców, opanować nowe rynki czy stać się pionierem w zakresie rozwiązań określonych problemów, sygnalizowanych przez otoczenie. Łatwiej też dowie się o preferencjach konsumentów, co może wykorzystać do budowania swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Mówi się wręcz o innowacji napędzanej przez CSR jako procesie innowacyjnym opartym o względy społeczne i środowiskowe. W procesie tym CSR staje się impulsem do stworzenia produktów lub usług, które przynoszą zyski firmie, a jednocześnie są pożyteczne dla otoczenia społecznego i środowiskowego. Firma realizująca zasady CSR może np. stać się autorem ekoinnowacji, która przyniesie jej korzyści w postaci spadku zużycia zasobów. W ten sposób nie tylko dzięki wdrożonym, przyjaznym dla środowiska naturalnego rozwiązaniom urzeczywistni zasady CSR, ale jednocześnie obniży koszty prowadzenia działalności. Dana praktyka, wprowadzona w firmie w celu neutralizacji skutków środowiskowych jej działalności, może stać się zalążkiem nowej usługi, świadczonej przez tę firmę innym podmiotom. W ten sposób korzyści odnosi zarówno środowisko naturalne, jak i firma, która wykorzystała w sposób komercyjny rozwiązanie zainspirowane CSR. Uważa się, że pewne rynki wyłoniły się dzięki CSR: recykling, zrównoważone budownictwo, bioprodukty, eZdrowie, odzież ochronna i odnawialne energie. Innym aspektem zagadnienia jest innowacyjność wynikająca z kultury organizacyjnej panującej w odpowiedzialnej społecznie firmie, w której respektuje się prawa pracownicze, darzy pracowników szacunkiem i dba o zaspokojenie ich potrzeb szkoleniowych. Przyjazne środowisko pracy stwarza pracownikowi warunki do bycia innowacyjnym.

Proinnowacyjne działanie CSR uwidacznia się szczególnie w firmach przeznaczających większe nakłady na B+R oraz działających na rynkach, na których panuje szczególnie silna konkurencja, a co za tym idzie – szczególnie zmotywowanych do procesu uczenia się. W przypadku działania na takim właśnie rynku korzystne jest wdrożenie inicjatyw z zakresu CSR i skoordynowanie ich z działalnością badawczo-rozwojową. Dzięki posiadanym zaletom CSR może być traktowana jako inwestycja w rozwój firmy, a nie jako dodatkowy koszt. Inicjatywy z zakresu CSR powinny być planowane i wdrażane z uwzględnieniem strategicznych potrzeb przedsiębiorstwa, a zarazem korzyści społecznych i wizerunkowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu uważana jest obecnie przede wszystkim za domenę dużych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa rzadziej decydują się na wprowadzenie strategii CSR. Nie posiadają w swoich strukturach działów ani osób odpowiedzialnych za koordynację tej sfery. Zdarza się, że chociaż prowadzą (nieraz jedynie doraźnie) działania o charakterze CSR, czynią to nieświadomie, co wynika z wciąż niewysokiego stopnia znajomości tej koncepcji wśród MŚP. Upowszechnienie praktyk CSR, ukształtowanych przez duże firmy, na gruncie własnego sektora będzie dla MŚP wyzwaniem. Wiele wskazuje na to, że warto je podjąć. Chociaż mniejsze firmy z zasady dysponują mniejszymi zasobami i trudniej im przyciągnąć zainteresowanie interesariuszy, sektor MSP ma wysoki potencjał kreowania innowacji implikowanej przez CSR. Warto w tym kontekście podkreślić, że program CSR nie zawsze musi być zaplanowany na szeroką skalę – niejednokrotnie więcej korzyści można odnieść z inicjatyw adresowanych do społeczności lokalnej.

Dzięki CSR można tworzyć innowacje, które stanowią odpowiedź na ważne problemy społeczne czy ekologiczne, a zarazem spełniają potrzeby konsumentów i tym samym stają się źródłem zysku. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw sprawia, że tzw. etyczne produkty i usługi cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z roku na rok rośnie także odsetek menedżerów przyznających, że największą korzyścią ze stosowania CSR jest innowacyjność produktów i usług, a społeczna odpowiedzialność biznesu uważana jest za sposób budowania wartości firmy w XXI w. Warto zatem otworzyć się na otoczenie i praktyki zgodne ze standardami CSR, traktując je jako inwestycję w rozwój firmy.

Źródło: Portal Innowacji www.pi.gov.pl

Data dodania: czwartek, 16 sierpnia 2012
 


copyrights @ 2010 - 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: +48 41 342-15-47